Til Familiesortering:

Botanikk

Oppdatert 11.04.2024, Eier: Roger Johansen, Hammerfest

Nytt 2023: Lundrapp, strandvassarve, kornstarr,burot, trollurt,engkvein, fjæresaltgras, ålegras, knappsiv, bjørnekam (bjønnkam), myskegras, russearve, polarvier

Nytt 2022: Polarlusegras, dunkjempe, engrapp, rankpiggknopp, nordligtungras, myrflatbelg, finnjamne, grusstarr, rundXsmalsoldogg

Nytt 2021: Bergstarr, fjellkvein, kvitsjøsalturt, lodnebergknapp, parykk-knoppurt, pøylestarr, reinstarr rypestarr, strandstjerne, vrangdå

Nytt 2019-2020 : Setersoleie, trådstarr, bergmjølke, kløftstarr, hvitfrytle, breimyrull, gulmyrull, hanekam

Nytt i 2018- Fjærekoll, Fjellvalmue, Havstarr, Gulmyrull, Kystbjønnskjegg, Lappsoleie, Ishavsreddik m.m