Botanikk 07.12.2020, 19:29

Sjekk disse linkene:   Sortert etter familie    Finnmarks orkideer/

Som hobbybotaniker gjennom snart 40 år, har jeg etter hvert registrert 500 planter, det meste i Finnmark.I de siste årene har jeg fotografert ca. 450 planter, mer enn 2000 bilder.

2017: Kvitstarr, Krypsivaks, Sibirkoll, Snørublom, Lappøyentrøst i Hammerfest m.m

2018: Fjærekoll, Fjellvalmue, Havstarr, Gulmyrull, Kystbjønnskjegg, Lappsoleie, Ishavsreddik m.m

 2019: gjeldkarve,kalkarve,agnorstarr,blokkevier,engkvein, evjebrodd, finnmarkssvineblom, finnstjerneblom,   froskesiv?, geitsvingel

2020: setersoleie, veikstarr, lyssiv,myrstjerneblom, russekjeks, ormtelg, nordlig skogssiv, saltsiv, trådstarr, fjellkrekling, slirenyresoleie

Agnorstarr

1 image

Aksfrytle

1 image

Alperublom

3 images

Bakkestjerne

1 image

Bakkesøte

6 images

Ballblom

1 image

Bekkesildre

2 images

Bergfrue

12 images

Berggull

2 images

Bergmjølke

1 image

Bergrublom

12 images

Bergskrinneblom

2 images

Bergveronika

9 images

Bitterbergknapp

3 images

Bjønnkam

1 image

Bjørk

4 images

Bjørnebrodd

4 images

Bladsveve

3 images

Blankbakkestjerne

5 images

Blankstarr

1 image

Bleikfrytle

4 images

Bleikmyrklegg

7 images

Bleikstarr

3 images

Bleiksøte

2 images

Bleikvier

2 images

Blokkebær

1 image

Blokkevier

3 images

Blåbær

2 images

Blåklokke

2 images

Blåkoll

6 images

Blålyng

3 images

Blåmjelt

1 image

Brannmyrull

9 images

Brearve

4 images

Breimyrull

1 image

Brudespore

6 images

Buefrytle

4 images

Buestarr

1 image

Buevinterkarse

1 image

Bukkeblad

4 images

Dunkjempe

1 image

Duskmyrull

3 images

Dvergbjørk

1 image

Dverggråurt

2 images

Dvergjamne

3 images

Dvergmaure

4 images

Dvergmjølke

5 images

Dvergsnelle

1 image

Dvergsoleie

4 images

Dvergsyre

4 images

Dvergtettegras

7 images

Dystarr

2 images

Einer

1 image

Elvesnelle

2 images

Engfrytle

1 image

Enghumleblom

2 images

Engkvein

1 image

Engmarihand

2 images

Engsnelle

1 image

Engsoleie

1 image

Engsyre

1 image

Eskimomure

3 images

Evjebrodd

2 images

Evjesoleie

6 images

Finnmarksbalderbrå

2 images

Finnmarksfrøstjerne

3 images

Finnmarksnøkleblom

10 images

Finnmarkspors

2 images

Finnmarkssiv

5 images

Finnmarksvineblom

3 images

Finnskjegg

2 images

Finnstjerneblom

4 images

Firblad

3 images

Firkantpericum

3 images

Fjell-lodnebregne

2 images

Fjell-løvetann

1 image

Fjellarve

5 images

Fjellbakkestjerne

4 images

FjellBlåklokke

3 images

Fjellengkall

3 images

Fjellengsoleie

1 image

Fjellfiol

2 images

Fjellflokk

1 image

Fjellfrøstjerne

4 images

Fjellføllblom

1 image

Fjelljamne

1 image

Fjellkattefot

3 images

Fjellkrekling

1 image

Fjellkråkefot

2 images

Fjellkurle

3 images

Fjellkvann

3 images

Fjellkvitkurle

5 images

Fjelllok

1 image

Fjellmarikåpe

2 images

Fjellmarinøkkel

2 images

Fjellpestrot

6 images

Fjellpiggknopp

2 images

Fjellpryd

2 images

Fjellrapp

2 images

Fjellrogn

1 image

Fjellrundskolm

2 images

Fjellskrinneblom

4 images

Fjellsmelle

3 images

Fjellsnelle

2 images

Fjellsolblom

9 images

Fjellsoleihov

1 image

Fjellstarr

1 image

Fjellstjerneblom

6 images

Fjellsveve

3 images

Fjellsyre

2 images

Fjelltettegras

4 images

Fjelltimotei

3 images

Fjelltistel

3 images

Fjelltjæreblom

5 images

Fjellveronika

3 images

Fjelløyentrøst

4 images

Fjærekoll

2 images

Fjæresauløk

2 images

Fjæresvivaks

3 images

Fjæresøte

12 images

Flaskestarr

6 images

Flekkmarihand

4 images

Flekkmure

4 images

Flotgras

4 images

Flôgmure

12 images

Forvalurt

3 images

Froskesiv

1 image

Frynsestarr

2 images

Fugletelg

1 image

Fuglevikke

3 images

Furu

2 images

Furuvintergrønn

2 images

Føllblom

1 image

Gaukesyre

1 image

Geitrams

2 images

Geitsvingel

2 images

Gjeldkarve

3 images

Gjerdevikke

2 images

Gran

1 image

Grannsildre

4 images

Grasstjerneblom

2 images

Greplyng

2 images

Groblad

2 images

Grynsildre

7 images

Gråor

1 image

Grårublom

4 images

Gråstarr

2 images

Grønnburkne

2 images

Grønnkurle

2 images

Grønnvier

2 images

Gulaks

1 image

Gulflatbelg

4 images

Gullris

2 images

Gulmaure

1 image

Gulmjelt

4 images

Gulmyrull

5 images

GulNøkkerose

2 images

Gulsildre

2 images

Gulstarr

2 images

Gåsemure

3 images

Hagelupin

1 image

Handmarinøkkel

4 images

Hanekam

3 images

Harerug

2 images

Havstarr

3 images

Hegg

3 images

Hengeaks

2 images

Hengefrytle

7 images

Hengevinge

1 image

Hestehov

1 image

Hesterumpe

2 images

Hestespreng

3 images

Hodestarr

2 images

Huldreblom

7 images

Hundekjeks

1 image

Hvitfrytle

4 images

Hvitmaure

2 images

Hvitstarr

7 images

Hårfrytle

4 images

Hårstarr

2 images

Hårsveve

1 image

Høyfjellskarse

3 images

Ishavsmelde

1 image

Ishavsreddik

5 images

Ishavsstarr

3 images

Ishavstjerneblom

2 images

Islandsvalmue

5 images

Issoleie

8 images

Jonsokkoll

1 image

Jåblom

2 images

Jøkulsmåarve

1 image

Kalkarve

5 images

Kalkfiol

1 image

Kantlyng

5 images

Karve

5 images

Kattefot

3 images

Kildeurt

3 images

Kjempebjørnekjeks

2 images

Klengemaure

3 images

Klokkevintergrønn

7 images

Klubbestarr

4 images

Klåved

5 images

Kløftstarr

2 images

Knereverumpe

1 image

Knerot

4 images

Knoppsildre

3 images

Knoppsmåarve

2 images

Kolavalmue

8 images

Kongsspir

3 images

Koralrot

3 images

Korshesterumpe

3 images

Korsknapp

1 image

Krypkvein

2 images

Krypsivaks

1 image

Krypsoleie

1 image

Kvassdå

3 images

Kvitbladtistel

1 image

Kvitkløver

1 image

Kvitlyng

3 images

Kvitveis

4 images

Kystbjønnskjegg

2 images

Lappmarihand

5 images

Lapprose

6 images

Lapprublom

11 images

Lappsoleie

3 images

Lappvier

3 images

Lappøyentrøst

7 images

Legesteinkløver

3 images

Legeveronika

4 images

Legevintergrønn

4 images

Lifiol

3 images

Liljekonvall

1 image

Linmjølke

4 images

Linnea

3 images

Lintorskemunn

2 images

Liten-myrmaure

2 images

Lodnemyrklegg

8 images

Lodnerublom

5 images

Lusegras

2 images

Lyssiv

4 images

Løvetann_ugras

1 image

Maiblom

1 image

Marigras

1 image

Marinøkkel

2 images

Marisko

12 images

Markjordbær

2 images

Melbær

4 images

Mjødurt

1 image

Molte

1 image

Moselyng

3 images

Musestarr

2 images

Musøre

2 images

Myrfiol-Liten

4 images

Myrfiol-Stor

3 images

Myrflatbelg

4 images

Myrfrytle

1 image

Myrhatt

2 images

Myrklegg

4 images

Myrmaure

4 images

Myrmjølke

2 images

Myrsauløk

2 images

Myrsildre

4 images

myrstjerneblom

3 images

Myrtevier

5 images

Myrtistel

7 images

Nattfiol

11 images

Nikkevintergrønn

3 images

Nordlandsstarr

4 images

Nordligenghumleblom

3 images

Nordlig_Skogsiv

1 image

NorskVintergrønn

8 images

Nubbestarr

1 image

Nyserot

2 images

Nyseryllik

2 images

Nålearve

3 images

Olavstake

6 images

Ormetelg

5 images

Osp

2 images

Paddesiv

2 images

Perlevintergrønn

7 images

Polarblåklokke

1 image

Polarflokk

2 images

Polarkarse

5 images

Polarsnelle

1 image

Polarsoleie

8 images

Polarvier

2 images

Pomorstjerneblom

2 images

Prestekrage

1 image

Purpurkarse

10 images

Rabbesiv

3 images

Rabbesmåsyre

2 images

Rabbestarr

4 images

Reinfrytle

2 images

Reinmjelt

1 image

Reinrose

4 images

Rogn

3 images

Rome

1 image

Rosekarse

5 images

Rosenrot

4 images

Rundsoldogg

2 images

Rundstarr

3 images

Russehøymol

2 images

Russekjeks

6 images

Russemjelt

6 images

Ryllik

3 images

Rynkevier

3 images

Rypebær

1 image

Rypefot

1 image

Rødflangre

3 images

RødJonsokblom

2 images

Rødkløver

1 image

Rødsildre

3 images

Rødsvingel

1 image

Røsslyng

2 images

Saftstjerneblom

2 images

Saltsiv

1 image

Sandfiol

4 images

Sandsiv

2 images

Sandskrinneblom

3 images

Selje

1 image

Sennegras

2 images

Seterfrytle

1 image

Setergråurt

2 images

Setermjelt

3 images

Setermjølke

2 images

Setersmåarve

2 images

Setersoleie

4 images

Sibirbjørnekjeks

2 images

Sibirgrasløk

3 images

Sibirkoll

4 images

Sibirnattfiol

11 images

Silkenellik

6 images

Silkeselje

2 images

Sisselrot

1 image

Skavgras

4 images

Skjørbukurt

5 images

Skogforglemmeiei

2 images

Skogjamne

1 image

Skogkløver

2 images

Skogmarihand

16 images

Skogrørkvein

2 images

Skogsnelle

2 images

Skogstjerne

4 images

Skogstorkenebb

2 images

Skogsveve

5 images

Skredarve

5 images

Skredrublom

8 images

Skrubbær

3 images

Slirenyresoleie

4 images

Slirestarr

2 images

Sløke

3 images

Smalnøkleblom

11 images

Smalsoldogg

4 images

Smyle

3 images

Småbergknapp

5 images

Småengkall

1 image

Småmarimjelle

3 images

Smånesle

2 images

Småsivaks

3 images

Småsmelle

2 images

Småsyre

2 images

Småtranebær

1 image

Småtveblad

4 images

Småvasshår

2 images

Småvier

4 images

Snauarve

2 images

Snauveronika

3 images

Snipestarr

4 images

Snøarve

2 images

Snøbakkestjerne

4 images

Snømure

5 images

Snørublom

10 images

Snøsildre

3 images

Snøsoleie

7 images

Snøstjerneblom

2 images

Snøsøte

6 images

Snøull

3 images

Soleiehov

4 images

Stakekarse

3 images

Stivsildre

11 images

Stivstarr

2 images

Stjernesildre

5 images

Stjernestarr

2 images

Stolpestarr

1 image

Stormarimjelle

2 images

Stormaure

4 images

Stortveblad

3 images

Storvassoleie

3 images

Storveronika

2 images

Strandarve

1 image

Strandflatbelg

4 images

Strandkjeks

1 image

Strandkjempe

2 images

Strandkryp

2 images

Strandrug

1 image

Strandsmelle

3 images

Strikråkefot

3 images

Strutseving

1 image

Sumpmaure

6 images

Svartaks

3 images

Svartbakkestjerne

1 image

Svartstarr

2 images

Svarttopp

3 images

Svartvier

2 images

Sveltstarr

1 image

Sveltull

2 images

Sylblad

2 images

Sølvbunke

2 images

Sølvvier

5 images

Taggbregne

1 image

Taigastarr

4 images

Takrør

2 images

Tanatimian

3 images

Tangmelde

1 image

Teiebær

2 images

Tepperot

4 images

Tettegras

2 images

Tiriltunge

3 images

Tjønnaks_vanlig

2 images

Torvull

1 image

Tranestarr

1 image

Trefingerurt

2 images

Trillingsiv

2 images

Trollbær

4 images

Trådsiv

2 images

Trådstarr

5 images

Tuearve

3 images

Tuesildre

4 images

Tunbalderbrå

1 image

Tunsmåarve

2 images

Turt

3 images

Tvebostarr

1 image

Tveskjeggveronika

3 images

Tvillingsiv

3 images

Tyttebær

2 images

Ullarve

5 images

Ullbakkestjerne

3 images

Ullvier

2 images

Vanligarve

1 image

Vardefrytle

3 images

Vassarve

1 image

Vasshøymol

1 image

Vasskrans

2 images

Vassreverumpe

1 image

veikstarr

2 images

Vendelrot

1 image

Vill-lin

1 image

Villrips

2 images

Vårmarihand

3 images

Vårpengeurt

2 images

Åkerbær

5 images

Åkersvineblom

3 images

Åkertistel

2 images

Østersurt

3 images