Gå til "Sortert på plantefamilier..."

 

Botanikk

Oppdatert 24.02.2021

Som hobbybotaniker gjennom snart 40 år, har jeg etter hvert registrert 500 planter, det meste i Finnmark.I de siste årene har jeg brukt kameraet og fotografert ca. 385 planter, mer enn 1200 bilder.Her er plantesamlingen.Gi meg gjerne tilbakemeldinger via Gjesteboka hvis du har kommentarer til brukervennlighet,helhetsinntrykk og ikke minst hvis du finner planter som er feil artsbestemt.

Nytt i 2018- Fjærekoll, Fjellvalmue, Havstarr, Gulmyrull, Kystbjønnskjegg, Lappsoleie, Ishavsreddik m.m

Nytt 2019-2020 : Setersoleie, trådstarr, bergmjølke, kløftstarr, hvitfrytle, breimyrull, gulmyrull, hanekam

Agnorstarr

1 image

Aksfrytle

1 image

Alperublom

3 images

Bakkestjerne

1 image

Bakkesøte

6 images

Ballblom

1 image

Bekkesildre

2 images

Bergfrue

12 images

Berggull

2 images

Bergmjølke

1 image

Bergrublom

12 images

Bergskrinneblom

2 images

Bergveronika

9 images

Bitterbergknapp

3 images

Bjønnkam

1 image

Bjørk

4 images

Bjørnebrodd

4 images

Bladsveve

3 images

Blankbakkestjerne

5 images

Blankstarr

1 image

Bleikfrytle

4 images

Bleikmyrklegg

7 images

Bleikstarr

3 images

Bleiksøte

2 images

Bleikvier

5 images

Blokkebær

1 image

Blokkevier

3 images

Blåbær

2 images

Blåklokke

2 images

Blåkoll

6 images

Blålyng

3 images

Blåmjelt

1 image

Brannmyrull

9 images

Brearve

4 images

Breimyrull

2 images

Brudespore

6 images

Buefrytle

4 images

Buestarr

1 image

Buevinterkarse

1 image

Bukkeblad

4 images

Dunkjempe

1 image

Duskmyrull

3 images

Dvergbjørk

1 image

Dverggråurt

2 images

Dvergjamne

3 images

Dvergmaure

4 images

Dvergmjølke

5 images

Dvergsnelle

1 image

Dvergsoleie

4 images

Dvergsyre

4 images

Dvergtettegras

7 images

Dystarr

2 images

Einer

1 image

Elvesnelle

2 images

Engfrytle

1 image

Enghumleblom

2 images

Engkvein

1 image

Engmarihand

2 images

Engsnelle

1 image

Engsoleie

1 image

Engsyre

1 image

Eskimomure

3 images

Evjebrodd

2 images

Evjesoleie

6 images

Finnmarksbalderbrå

2 images

Finnmarksfrøstjerne

3 images

Finnmarksnøkleblom

10 images

Finnmarkspors

2 images

Finnmarkssiv

5 images

Finnmarksvineblom

3 images

Finnskjegg

2 images

Finnstjerneblom

4 images

Firblad

3 images

Firkantpericum

3 images

Fjell-lodnebregne

2 images

Fjell-løvetann

1 image

Fjellarve

5 images

Fjellbakkestjerne

4 images

FjellBlåklokke

3 images

Fjellengkall

3 images

Fjellengsoleie

1 image

Fjellfiol

2 images

Fjellflokk

1 image

Fjellfrøstjerne

4 images

Fjellføllblom

1 image

Fjelljamne

1 image

Fjellkattefot

3 images

Fjellkrekling

1 image

Fjellkråkefot

2 images

Fjellkurle

3 images

Fjellkvann

3 images

Fjellkvitkurle

5 images

Fjelllok

1 image

Fjellmarikåpe

2 images

Fjellmarinøkkel

2 images

fjellmyrklegg

1 image

Fjellpestrot

6 images

Fjellpiggknopp

2 images

Fjellpryd

2 images

Fjellrapp

2 images

Fjellrogn

1 image

Fjellrundskolm

2 images

Fjellskrinneblom

4 images

Fjellsmelle

3 images

Fjellsnelle

2 images

Fjellsolblom

9 images

Fjellsoleihov

1 image

Fjellstarr

1 image

Fjellstjerneblom

6 images

Fjellsveve

3 images

Fjellsyre

2 images

Fjelltettegras

4 images

Fjelltimotei

3 images

Fjelltistel

3 images

Fjelltjæreblom

5 images

Fjellveronika

3 images

Fjelløyentrøst

4 images

Fjærekoll

2 images

Fjæresauløk

2 images

Fjæresvivaks

3 images

Fjæresøte

12 images

Flaskestarr

6 images

Flekkmarihand

4 images

Flekkmure

4 images

Flotgras

4 images

Flôgmure

12 images

Forvalurt

3 images

Froskesiv

1 image

Frynsestarr

2 images

Fugletelg

1 image

Fuglevikke

3 images

Furu

2 images

Furuvintergrønn

2 images

Føllblom

1 image

Gaukesyre

1 image

Geitrams

2 images

Geitsvingel

2 images

Gjeldkarve

3 images

Gjerdevikke

2 images

Gran

1 image

Grannsildre

4 images

Grasstjerneblom

2 images

Greplyng

2 images

Groblad

2 images

Grynsildre

8 images

Gråor

1 image

Grårublom

4 images

Gråstarr

2 images

Grønnburkne

2 images

Grønnkurle

2 images

Grønnvier

2 images

Gulaks

1 image

Gulflatbelg

4 images

Gullris

2 images

Gulmaure

1 image

Gulmjelt

4 images

Gulmyrull

5 images

GulNøkkerose

2 images

Gulsildre

2 images

Gulstarr

2 images

Gåsemure

3 images

Hagelupin

1 image

Handmarinøkkel

4 images

Hanekam

3 images

Harerug

2 images

Havstarr

3 images

Hegg

3 images

Hengeaks

2 images

Hengefrytle

7 images

Hengevinge

1 image

Hestehov

1 image

Hesterumpe

2 images

Hestespreng

3 images

Hodestarr

2 images

Huldreblom

7 images

Hundekjeks

1 image

Hvitfrytle

4 images

Hvitmaure

2 images

Hvitstarr

7 images

Hårfrytle

4 images

Hårstarr

2 images

Hårsveve

1 image

Høyfjellskarse

3 images

Ishavsmelde

1 image

Ishavsreddik

5 images

Ishavsstarr

3 images

Ishavstjerneblom

2 images

Islandsvalmue

5 images

Issoleie

8 images

Jonsokkoll

1 image

Jåblom

2 images

Jøkulsmåarve

1 image

Kalkarve

5 images

Kalkfiol

1 image

Kantlyng

5 images

Karve

5 images

Kattefot

3 images

Kildeurt

3 images

Kjempebjørnekjeks

2 images

Klengemaure

3 images

Klokkevintergrønn

7 images

Klubbestarr

4 images

Klåved

5 images

Kløftstarr

2 images

Knereverumpe

2 images

Knerot

4 images

Knoppsildre

3 images

Knoppsmåarve

2 images

Kolavalmue

8 images

Kongsspir

3 images

Koralrot

3 images

Korshesterumpe

3 images

Korsknapp

1 image

Krypkvein

2 images

Krypsivaks

1 image

Krypsoleie

1 image

Kvassdå

3 images

Kvitbladtistel

1 image

Kvitkløver

1 image

Kvitlyng

3 images

Kvitveis

4 images

Kystbjønnskjegg

2 images

Lappmarihand

5 images

Lapprose

6 images

Lapprublom

11 images

Lappsoleie

3 images

Lappvier

3 images

Lappøyentrøst

7 images

Legesteinkløver

3 images

Legeveronika

4 images

Legevintergrønn

4 images

Lifiol

3 images

Liljekonvall

1 image

Linmjølke

4 images

Linnea

3 images

Lintorskemunn

2 images

Liten-myrmaure

2 images

Lodnemyrklegg

8 images

Lodnerublom

5 images

Lusegras

2 images

Lyssiv

4 images

Løvetann_ugras

1 image

Maiblom

1 image

Marigras

1 image

Marinøkkel

2 images

Marisko

12 images

Markjordbær

2 images

Melbær

4 images

Mjødurt

1 image

Molte

1 image

Moselyng

3 images

Musestarr

2 images

Musøre

2 images

Myrfiol-Liten

4 images

Myrfiol-Stor

3 images

Myrflatbelg

4 images

Myrfrytle

1 image

Myrhatt

2 images

Myrklegg

4 images

Myrmaure

4 images

Myrmjølke

2 images

Myrsauløk

2 images

Myrsildre

4 images

myrstjerneblom

3 images

Myrtevier

5 images

Myrtistel

7 images

Nattfiol

11 images

Nikkevintergrønn

3 images

Nordlandsstarr

4 images

Nordligenghumleblom

3 images

Nordlig_Skogsiv

1 image

NorskVintergrønn

8 images

Nubbestarr

1 image

Nyserot

2 images

Nyseryllik

2 images

Nålearve

3 images

Olavstake

6 images

Ormetelg

5 images

Osp

2 images

Paddesiv

2 images

Perlevintergrønn

7 images

Polarblåklokke

1 image

Polarflokk

2 images

Polarkarse

5 images

Polarsnelle

1 image

Polarsoleie

8 images

Polarvier

2 images

Pomorstjerneblom

2 images

Prestekrage

1 image

Purpurkarse

10 images

Rabbesiv

3 images

Rabbesmåsyre

2 images

Rabbestarr

4 images

Reinfrytle

2 images

Reinmjelt

1 image

Reinrose

4 images

Rogn

3 images

Rome

1 image

Rosekarse

5 images

Rosenrot

4 images

Rundsoldogg

2 images

Rundstarr

3 images

Russehøymol

2 images

Russekjeks

6 images

Russemjelt

6 images

Ryllik

3 images

Rynkevier

3 images

Rypebær

1 image

Rypefot

1 image

Rødflangre

3 images

RødJonsokblom

2 images

Rødkløver

1 image

Rødsildre

3 images

Rødsvingel

1 image

Røsslyng

2 images

Saftstjerneblom

2 images

Saltsiv

1 image

Sandfiol

4 images

Sandsiv

2 images

Sandskrinneblom

3 images

Selje

1 image

Sennegras

2 images

Seterfrytle

1 image

Setergråurt

2 images

Setermjelt

3 images

Setermjølke

2 images

Setersmåarve

2 images

Setersoleie

4 images

Sibirbjørnekjeks

2 images

Sibirgrasløk

3 images

Sibirkoll

4 images

Sibirnattfiol

11 images

Silkenellik

6 images

Silkeselje

2 images

Sisselrot

1 image

Skavgras

4 images

Skjørbukurt

5 images

Skogforglemmeiei

2 images

Skogjamne

1 image

Skogkløver

2 images

Skogmarihand

16 images

Skogrørkvein

2 images

Skogsnelle

2 images

Skogstjerne

4 images

Skogstorkenebb

2 images

Skogsveve

5 images

Skredarve

5 images

Skredrublom

8 images

Skrubbær

3 images

Slirenyresoleie

4 images

Slirestarr

2 images

Sløke

3 images

Smalnøkleblom

11 images

Smalsoldogg

4 images

Smyle

3 images

Småbergknapp

5 images

Småengkall

1 image

Småmarimjelle

3 images

Smånesle

2 images

Småsivaks

3 images

Småsmelle

2 images

Småsyre

2 images

Småtranebær

1 image

Småtveblad

4 images

Småvasshår

2 images

Småvier

4 images

Snauarve

2 images

Snauveronika

3 images

Snipestarr

4 images

Snøarve

4 images

Snøbakkestjerne

4 images

Snømure

5 images

Snørublom

10 images

Snøsildre

4 images

Snøsoleie

7 images

Snøstjerneblom

2 images

Snøsøte

6 images

Snøull

3 images

Soleiehov

4 images

Stakekarse

3 images

Stivsildre

11 images

Stivstarr

2 images

Stjernesildre

5 images

Stjernestarr

2 images

Stolpestarr

1 image

Stormarimjelle

2 images

Stormaure

4 images

Stortveblad

3 images

Storvassoleie

3 images

Storveronika

2 images

Strandarve

1 image

Strandflatbelg

4 images

Strandkjeks

1 image

Strandkjempe

2 images

Strandkryp

2 images

Strandrug

1 image

Strandsmelle

3 images

Strikråkefot

3 images

Strutseving

1 image

Sumpmaure

6 images

Svartaks

3 images

Svartbakkestjerne

1 image

Svartstarr

2 images

Svarttopp

3 images

Svartvier

2 images

Sveltstarr

1 image

Sveltull

2 images

Sylblad

2 images

Sølvbunke

2 images

Sølvvier

5 images

Taggbregne

1 image

Taigastarr

4 images

Takrør

2 images

Tanatimian

3 images

Tangmelde

1 image

Teiebær

2 images

Tepperot

4 images

Tettegras

2 images

Tiriltunge

3 images

Tjønnaks_vanlig

2 images

Torvull

1 image

Tranestarr

1 image

Trefingerurt

2 images

Trillingsiv

2 images

Trollbær

4 images

Trådsiv

2 images

Trådstarr

5 images

Tuearve

3 images

Tuesildre

4 images

Tunbalderbrå

1 image

Tunsmåarve

2 images

Turt

3 images

Tvebostarr

1 image

Tveskjeggveronika

3 images

Tvillingsiv

3 images

Tyttebær

2 images

Ullarve

6 images

Ullbakkestjerne

3 images

Ullvier

2 images

Vanligarve

3 images

Vardefrytle

3 images

Vassarve

1 image

Vasshøymol

1 image

Vasskrans

2 images

Vassreverumpe

1 image

veikstarr

2 images

Vendelrot

1 image

Vill-lin

1 image

Villrips

2 images

Vårmarihand

3 images

Vårpengeurt

2 images

Åkerbær

5 images

Åkersvineblom

3 images

Åkertistel

2 images

Østersurt

3 images